تبلیغات

1)حداقل دخالت در محیط طبیعی

2)تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی به گونه ای که هر یک مکمل دیگری باشد.

3)ایجاد فضا بین ساختمان و محیط طبیعی

4)تلفیق فضای داخل با خارج

5)نصب پنجره های سر تا سری و از بین بردن گوشه های اتاق.

6)استفاده از مصالح محیط طبیعی ماننده صخره ها و گیاهان چه در داخل بنا چه در خارج بنا.

7)نمایش مصالح به همانگونه که هست چه سنگ چه چوب و یا اجر.

8)استمرار نمایش مصالح از داخل به بنا